Gewoon doen, is nog altijd het beste!!

Retentiegebied Nieuwlande

Natuurgebied Steigerwijk Nieuwlande

Vorige week ontvingen we een mail van een vrijwilligster van de Zoogdierenwerkgroep Hardenberg, die ons meldde dat er in het Retentiegebied (wateropvang) aan de Steigerwijk in Nieuwlande (gem.Hoogeveen) een otterjong was dood gereden en een ander jong uit hetzelfde nest naar de opvang is gebracht.

Lees verder »

Persbericht betreft subsidie op woningbouw in Hoogeveen

N.a.v. een artikel in Het Dagblad van het Noorden van woensdag 8 september jl. heeft Gemeentebelangen vragen aan het college van B&W.
Het gaat om de landelijke regeling Woonimpuls die met name bestemd is voor de bouw van goedkopere woningen. De regeling is versoepeld waardoor ook gemeenten buiten de Randstad er gebruik van kunnen maken.

Lees verder »

Vragen betreft inrichting Middelveldweg gesteld namens GB

Binnenkort gaat u aan de slag met de aanpak van de Middenveldweg. Het is de bedoeling dat de doorstroming van het verkeer op deze weg in drukke periodes wordt verbeterd. De aanleg van een turbo-rotonde t.h.v. De Stroom en de aanleg van 2 rotondes bij de afslagen van de A28 zullen tot verbetering moeten leiden.

Lees verder »

De werkelijke feiten hoe Hoogeveen in de financiële afgrond is gestort

Een grondige analyse van de financiële boekhouding van de gemeente Hoogeveen kan maar tot één éconclusie leiden. Onder leiding van de PvdA-wethouder Wietze van der Zwaag en CDA-wethouders Anno Wietze Hiemstra en Bert Otten, die van 2006 t/m 2018 financiën in portefeuille hadden, veranderde de gemeente Hoogeveen van een gemeente die geld spaarde tot een gemeente die bijna bankroet is.

Lees verder »

Uitbreiding Fysiotherapie De Leeuwerik

Fysiotherapie de Leeuwerik, praktijk aan de Leeuweriklaan is genoodzaakt om de praktijk uit te breiden vanwege huidige ontwikkelingen binnen de zorg. Een toename van cliënten door verschuiving van zorgvragen van tweede naar eerste lijn. Bovendien moeten cliënten in hun eigen buurt hun zorg kunnen ontvangen. Ze hebben dus een buurtfunctie. Het huidige pand is te klein. De uitbreiding zou moeten plaats vinden op eigen terrein, de plaats waar nu de parkeerplaatsen zijn. Een bouwaanvraag hiervoor is februari 2020 al ingediend.

Lees verder »

Schriftelijke vragen met betrekking tot de brug in de Weg om de Oost

Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de overlast die omwonenden van de brug in de Weg om de Oost ervaren. Wij vinden het enorm vervelend dat deze bewoners zoveel hinder ondervinden van het verkeer wat over de brug rijdt. Ook hebben wij kennis genomen van het feit dat het college allerlei metingen heeft gedaan en gekeken heeft naar mogelijkheden om dit op te lossen.  Uit die metingen blijkt dat er inderdaad sprake is van overlast.

Lees verder »

Onderwerp: Verruiming spoorboog bij Hoogeveen

Er zijn al jaren plannen om de bocht bij het station te verruimen zodat de IC-treinen sneller langs Hoogeveen kunnen rijden. De voorbereidende werkzaamheden zijn een tijdje geleden gestart. De daadwerkelijke aanleg zal plaatsvinden in 2021en 2022. Hoogeveen heeft hier geen voordeel van maar bij de planvorming zijn gesprekken gevoerd met ProRail en provincie Drenthe en dat heeft toch een aantal toezeggingen voor Hoogeveen opgeleverd als compensatie voor de overlast.

Lees verder »

Bewaakte fietsenstalling aan de Hoofdstraat.

Op 10 december 2020 is er door de gehele raad een motie aangenomen waarin heel helder is omschreven wat het grote belang is van de bewaakte fietsenstallingvoor Hoogeveen.De voltallige raad riep het college opom:“’te onderzoeken of partijen tot collectieve oplossingen kunnen komenter behoud van deze stalling”’

De reactie van het college was als volgt:

“’Het college vindt de motie uitvoerbaar, het past binnen de begroting”

Het geluidsverslag hebben we even teruggeluisterd en de wethouder zei daarin verder:“’de motie is dus uitvoerbaar en sterker nog, er zijn al gesprekken gaande”’.

Als je de raadsavond live hebt meegeluisterd als inwoner dan kan ik me voorstellen dat je uit de reactie van het college zou kunnen opmaken dat de functie van bewaakte fietsenstalling behouden blijft. In ieder geval hadden ook de mannen van Stark, die mee hadden geluisterd, dit zo opgevat.

Lees verder »

Ons immer actieve lid in de wijk Krakeel: Lubbert Vaartjes. Complimenten voor zijn vrijwilligerswerk in "zijn"wijk en de spreuk: jong geleerd is oud gedaan is hierbij zeker van toepassing!

Wethouder Jan Steenbergen bedankt dhr Strijker voor zijn inzet als vrijwilliger