Gewoon doen, is nog altijd het beste!!

De werkelijke feiten hoe Hoogeveen in de financiële afgrond is gestort

Een grondige analyse van de financiële boekhouding van de gemeente Hoogeveen kan maar tot één éconclusie leiden. Onder leiding van de PvdA-wethouder Wietze van der Zwaag en CDA-wethouders Anno Wietze Hiemstra en Bert Otten, die van 2006 t/m 2018 financiën in portefeuille hadden, veranderde de gemeente Hoogeveen van een gemeente die geld spaarde tot een gemeente die bijna bankroet is.

Lees verder »

Uitbreiding Fysiotherapie De Leeuwerik

Fysiotherapie de Leeuwerik, praktijk aan de Leeuweriklaan is genoodzaakt om de praktijk uit te breiden vanwege huidige ontwikkelingen binnen de zorg. Een toename van cliënten door verschuiving van zorgvragen van tweede naar eerste lijn. Bovendien moeten cliënten in hun eigen buurt hun zorg kunnen ontvangen. Ze hebben dus een buurtfunctie. Het huidige pand is te klein. De uitbreiding zou moeten plaats vinden op eigen terrein, de plaats waar nu de parkeerplaatsen zijn. Een bouwaanvraag hiervoor is februari 2020 al ingediend.

Lees verder »

Schriftelijke vragen met betrekking tot de brug in de Weg om de Oost

Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de overlast die omwonenden van de brug in de Weg om de Oost ervaren. Wij vinden het enorm vervelend dat deze bewoners zoveel hinder ondervinden van het verkeer wat over de brug rijdt. Ook hebben wij kennis genomen van het feit dat het college allerlei metingen heeft gedaan en gekeken heeft naar mogelijkheden om dit op te lossen.  Uit die metingen blijkt dat er inderdaad sprake is van overlast.

Lees verder »

Onderwerp: Verruiming spoorboog bij Hoogeveen

Er zijn al jaren plannen om de bocht bij het station te verruimen zodat de IC-treinen sneller langs Hoogeveen kunnen rijden. De voorbereidende werkzaamheden zijn een tijdje geleden gestart. De daadwerkelijke aanleg zal plaatsvinden in 2021en 2022. Hoogeveen heeft hier geen voordeel van maar bij de planvorming zijn gesprekken gevoerd met ProRail en provincie Drenthe en dat heeft toch een aantal toezeggingen voor Hoogeveen opgeleverd als compensatie voor de overlast.

Lees verder »

Bewaakte fietsenstalling aan de Hoofdstraat.

Op 10 december 2020 is er door de gehele raad een motie aangenomen waarin heel helder is omschreven wat het grote belang is van de bewaakte fietsenstallingvoor Hoogeveen.De voltallige raad riep het college opom:“’te onderzoeken of partijen tot collectieve oplossingen kunnen komenter behoud van deze stalling”’

De reactie van het college was als volgt:

“’Het college vindt de motie uitvoerbaar, het past binnen de begroting”

Het geluidsverslag hebben we even teruggeluisterd en de wethouder zei daarin verder:“’de motie is dus uitvoerbaar en sterker nog, er zijn al gesprekken gaande”’.

Als je de raadsavond live hebt meegeluisterd als inwoner dan kan ik me voorstellen dat je uit de reactie van het college zou kunnen opmaken dat de functie van bewaakte fietsenstalling behouden blijft. In ieder geval hadden ook de mannen van Stark, die mee hadden geluisterd, dit zo opgevat.

Lees verder »

Vragen over uw WOZ-aanslag?

Deze week ontvangt u als woningbezitter en bij ondernemers ook als huurder de jaarlijkse WOZ-beschikking. Bij heel veel inwoners zal de opgelegde heffing volgens verwachting zijn, maar er is ook een categorie inwoners die schrikken. Dat weten wij omdat we al een aantal signalen hebben ontvangen. Het beste kunt u dan contact zoeken met de gemeente voor een toelichting of bezwaar maken zoals in de beschikking staat aangegeven.

Lees verder »

GB Hoogeveen pleit voor toepassing Medische cannabis

Op initiatief van Gemeentebelangen werd woensdagavond een info avond gehouden voor de gehele gemeenteraad ,met als gastspreker Rinus Beintema van de stichting Suver Nuver.
Deze stichting zet zich in om de toepassing van medicinale wietolie te legaliseren en te reguleren.
Zondag j.l was de stichting nog op tv met een uiteenzetting hoe men denkt de wietolie te kunnen legaliseren.
Naast de stichting is er ook een vereniging verbonden aan Suver Nuver met daarbij aangesloten artsen uit geheel Nederland.
In Nederland zijn een aantal social clubs waarbij info verkregen kan worden, het streven is ook om in Drenthe een socialclub te starten.
Om met een gedegen onderzoek aan te tonen dat medicinale wietolie een positieve invloed kan hebben op iemands gezondheid is een grootschalig onderzoek gestart aan de Erasmus universiteit in Rotterdam.

Lees verder »

Ons immer actieve lid in de wijk Krakeel: Lubbert Vaartjes. Complimenten voor zijn vrijwilligerswerk in "zijn"wijk en de spreuk: jong geleerd is oud gedaan is hierbij zeker van toepassing!

Wethouder Jan Steenbergen bedankt dhr Strijker voor zijn inzet als vrijwilliger