nieuwsbriefheader

Juli 2021

Voorwoord nieuwsbrief 2020

De voorzitter schrijft:

Zoals u in deze Nieuwsbrief kunt lezen zijn er binnen het bestuur van GB de nodige mutaties geweest. Dat is helaas niet op een juiste democratische wijze gegaan. Reden hiervoor is de Covid-19 pandemie, waardoor wij niet in staat waren de reguliere Algemene Ledenvergaderingen plaats te laten vinden. Op de nu voor 31 augustus geplande ALV vragen wij u, helaas achteraf, goedkeuring voor het gevoerde beleid. Ik hoop dat u zich bewust bent van het feit dat wij uitsluitend de continuïteit van onze partij voor ogen hebben gehouden met de bestuurlijke versterkingen die zijn doorgevoerd.

De 'oude' en de 'nieuwe' bestuursleden willen u beter en vaker informeren, maar wij hopen dat u dat ook wilt doen richting ons. U kunt binnen de gemeente meer zijn dan alleen inwoner. Door ons attent te maken op zaken die u opvallen en die verbeterd dienen te worden kunnen wij binnen de gemeenteraad juist die zaken aan de orde stellen, teneinde deze te trachten te veranderen. Onze leden zijn onze oren en ogen. Wij hebben jullie inbreng hard nodig om te functioneren zoals wij dat willen en zoals u dat wenst. Een partij die luistert naar en opkomt voor onze inwoners.

Voor nu een hele fijne zomer en tot spoedig horens/ziens!

Jacob Melissen,
Voorzitter Bestuur

algemene ledenvergadering

dinsdag 31 augustus

20.00 uur

in 't Overschotje, Fluitenberg

Agenda:
 1. kennismaking met de nieuwe bestuursleden die officieel geïnstalleerd worden na goedkeuring in de ALV
 2. afscheid van oud-wethouders
  Erwin Slomp & Jacob van der Heide
 3. nieuws vanuit de fractie
 4. programmacommissie - procedure
 5. kandidatencommissie - procedure
 6. PR commissie - o.a. verkiezingscampagne
 7. discussie thema's, o.a.:
  - zakencollege
  - etc.

Nieuws vanuit de fractie

Hilma Hooijer
De laatste nieuwbrief dateert alweer van april 2021. Inmiddels staan we voor het zomerreces, dus hoog tijd om onze leden bij te praten over het afgelopen half jaar en mee te nemen naar het komende jaar. Het zogenaamde verkiezingsjaar. Inmiddels zijn we op de achtergrond al begonnen; bestuur en fractie hebben zich verdeeld over de verschillende commissies en ook onze oud-wethouders Jacob en Erwin zijn daarbij vertegenwoordigd. We hebben een kandidatencommissie, die houdt zich bezig met het samenstellen van de kandidatenlijst. We hebben een programmacommissie, die zich bezighoudt met het schrijven van het verkiezingsprogramma van ons. Natuurlijk hebben we een PR commissie want we moeten flink aan de weg timmeren, veel de publiciteit opzoeken want iedereen moet weten wie we zijn en wat we willen doen voor de inwoners van Hoogeveen.

Zelf zit ik namens de fractie in de kandidatencommissie. Eén van de dingen die we hoorden tijdens de gesprekken was dat men het contact met elkaar miste. Door Corona moest de ledenvergadering telkens uitgesteld worden. Er werd wel een nieuwsbrief rondgestuurd en ook wordt een ieder geïnformeerd via de website en Facebook maar dat is toch niet zo plezierig als elkaar in levende lijve te ontmoeten. Gelukkig wordt er weer wat meer mogelijk en nu hopen we u en elkaar na de vakantie op de Algemene Ledenvergadering weer te ontmoeten.

Voor de fractie is het laatste jaar van deze periode aangebroken. Voor sommigen is dit ook het laatste jaar in de raad. In de Hoogeveensche Courant van woensdag 7 juli jl. stond een mooi artikel van enkele vertrekkende raadsleden, waaronder onze Jan Giethoorn. Zij riepen de lezers op om zich aan te melden bij de politiek.
Hoe de komende raadsperiode eruit gaat zien is nog onzeker. We hebben nu een zakencollege. Willen we dat houden de komende vier jaar, een gedeelte daarvan of willen we weer terug naar hoe het daarvoor was? Gaan we weer richting een coalitie (en oppositie) met een coalitieakkoord of stellen we met elkaar een raadsakkoord op? Allemaal vragen waar alle fracties zich de komende periode over moeten buigen. Sommige fracties hebben hierover al een duidelijke mening en anderen moeten dat nog eens goed overdenken. Ook wij.

In het komende verkiezingsjaar zullen we van ons moeten laten horen en dan bedoel ik vooral naar buiten toe. Altijd staan we open voor de vragen van onze inwoners en proberen we ze zo goed mogelijk te helpen. Daarbij vergeten we nog weleens om er mee in de publiciteit te komen. Niet dat dat het belangrijkste is maar het is wel nodig om gezien te worden. In de afgelopen periode hebben we ons o.a. bezig gehouden met de brug in de weg om de Oost, vrachtverkeer op het Zwarte Dijkje, de spoorboog, zonneparken, de bewaakte fietsenstalling, ondernemend Hoogeveen, woningbouw en parkeren en verkeer.

Alles waar inwoners onze hulp of advies voor vragen wordt door ons opgepakt. Binnen onze fractie kijken we altijd voor wie dit geschikt is om op te pakken, of omdat het in jouw streek is of omdat het onderwerp in jouw portefeuille zit. Dit is ook waar we als Gemeentebelangen voor staan en wat we willen uitdragen. Daarom is het ook belangrijk dat we (ook op de kandidatenlijst) breed en divers vertegenwoordigd zijn.

Vrijdag 9 juli jl. hebben we met bestuur en fractie het jaar afgesloten, samen met Erwin en Jacob. Een jaar waarin veel gebeurd is en achter ons laten. Vol goede moed gaan we het verkiezingsjaar in waarin we jullie hulp goed kunnen gebruiken.

Voor nu wens ik iedereen een fijne vakantie en tot een volgende ledenvergadering.

Hilma Hooijer-Everts,
Fractievoorzitter Gemeentebelangen
h.everts@hoogeveen.nl 06-13452005

Nieuws vanuit de kandidatencommissie

De kandidatencommissie is gestart met het voeren van gesprekken zodat bekend is wie wat wil doen binnen Gemeentebelangen. Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal fractieleden, bestuursleden en met leden die de vorige keer op de lijst stonden en met nieuwe leden. Na de vakantie gaan we verder met bellen en gesprekken voeren.

Iedereen die in de gemeente Hoogeveen wordt en politiek geïnteresseerd is èn natuurlijk het gedachtegoed van Gemeentebelangen ondersteunt en zich hiervoor wil inzetten, kan zich melden bij ons. Maar … we vragen ook iets van de kandidaten. Dat moeten we trouwens ook. Vanuit de gemeente zijn alle partijen erop gewezen om na te gaan dat kandidaten dit niet doen vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Je mag ook niet een strafblad hebben of anderszins iets illegaals hebben gedaan of nog doen. Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, als je genoeg stemmen krijgt en lid wordt van de gemeenteraad, dan moet je je ook kunnen inlezen op de thema's die ter sprake komen. Als lid van de gemeenteraad kan je direct invloed uitoefenen op het gevoerde beleid van de gemeente Hoogeveen. Je moet dus standpunten innemen en/of verdedigen waar jij achter staat. Maar je staat niet alleen, de meningsvorming wordt in samenspraak met de overige raadsleden van Gemeentebelangen gedefinieerd en uiteindelijk willen we daarmee de belangen dienen van de Hoogeveense samenleving.

Dus weet je nog iemand waarvan je denkt dat die bij onze club zou passen en de ideeën van GB ondersteunt, meld dit bij ons. Dat kan bij ons persoonlijk maar mag ook via onze mail: secretariaat@gemeentebelangenhoogeveen.nl

Erwin Slomp, Hilma Hooijer-Everts, André Baas en Klaas van der Laan
Picture 3

Nieuws van de programmacommissie

De voorbereidingen voor de periode 2022-2026 zijn in volle gang. In februari is de programmacommissie gestart om tot een verkiezingsprogramma te komen.

Een eerste concept is eind juni opgeleverd aan het bestuur. Aan dit concept kan en zal zeker nog gesleuteld worden voordat we een definitief programma hebben. Planning is dat aan het eind van het jaar het programma ter vaststelling worden voorgelegd aan de leden. De voorlopige titel van het programma is: Vertrouwd dichtbij, vanuit het hart! Het is onze opdracht als partij hier invulling aan te geven. Dat doen wij door midden in de samenleving te staan, te weten wat er speelt en ons daaraan te verbinden. Wij zijn voor u de kortste weg naar het gemeentebestuur en de politieke agenda van de gemeenteraad.

U als lid van Gemeentebelangen bent onderdeel van onze identiteit, van wat we willen zijn en de reden van ons bestaan als partij. Uw inbreng voor het verkiezingsprogramma is dan ook weer van het grootste belang. Meld uw aandachtspunten ! Waar zit uw zorg, wat kan of moet beter, wat gaat goed, waar wilt u vernieuwen maar ook, wat wilt u vooral behouden.

De programmacommissie nodigt u van harte uit uw bijdrage te leveren aan het verkiezingsprogramma !
U kunt uw bijdrage emailen naar secretariaat@gemeentebelangenhoogeveen.nl. Vindt u het fijner om gewoon mondeling te vertellen wat u vindt, bel ons dan, dan maken wij een afspraak.
U mag bellen naar het secretariaat: 06-48835033.
U mag natuurlijk ook uw ideeën op papier zetten en dit sturen naar het secretariaat: Secretariaat GBH, Bilderdijklaan 8, 7901 JE Hoogeveen

Jenny Bremer, Jan Stoefzand, Aron Sieders en Jacob van der Heide

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Picture 1

Introductie Jacob Melissen

Jacob Melissen
Jacob Melissen, geboren in 1952 te Grijpskerk. Ik ben gehuwd met Warna Speelman en we hebben een dochter Marjon. Ik beoefen zelf geen sport wegens een chronisch tijdgebrek maar ben wel actief in het volgen van alle disciplines die de hippische sport kent. Daarnaast lees ik graag en volg het nieuws op ondertussen “de oude media” op de voet. Na eerst in Heerenveen, Elp en Hoogeveen te hebben gewoond ben ik nu al ruim 30 jaar woonachtig in het schitterende buitengebied tussen Pesse, Fluitenberg en Gijsselte. Ik werd van de middelbare school geschopt en ging werken als fotograaf bij persburo Derk van der Veen in Groningen. Daar het vak geleerd en daarna het bedrijf van mijn vader overgenomen. Op verzoek van de chefsport van de Telegraaf Anton Witkamp ben ik voor hen over de paardensport gaan schrijven en al snel volgden meerdere opdrachtgevers waardoor ik mij steeds verder ontwikkelde als schrijvend journalist terwijl ik daarnaast ook als fotograferend journalist actief bleef. Begin jaren ’80 startte ik naast mijn journalistieke werkzaamheden in de hippische wereld ook een algemeen fotopersburo en waren met drie fotografen in vaste dienst actief voor lokale, regionale en landelijke media. Tijdens de fusiegolf die vele “oude media” troffen werden de bakens verzet en werd de hippische wereld weer het enige werkterrein waarop ik actief bleef. In 1974 heb ik voor het eerst, het eerste wereld kampioenschap Springen in Hickstead als fotograaf & journalist gewerkt. Daarna sloeg ik bijna geen enkel internationaal kampioenschap over. Daarnaast was ik actief op de Olympische Spelen in Barcelona, Atlanta, Sydney, Athene, Hong Kong, Londen en Rio de Janeiro. Ik had mijn accreditatie voor Tokio ook rond maar besloot niet te gaan. Binnen de hippische wereld ben ik op diverse terreinen actief waardoor mensen uit die wereld besloten mij voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. Ik ben onderscheiden met Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Binnen de gemeente Hoogeveen heb ik mij met vele vrijwilligers ingezet om in de dorpen Pesse, Stuifzand en Fluitenberg een glasvezelnetwerk te realiseren. Daardoor ben ik in nauw contact gekomen met Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.. Ik heb gemerkt dat een lokale partij van enorme waarde kan zijn voor haar bewoners en die rol wil ik graag helpen versterken.

Introductie Jenny Bremer

MFF_2933 mail (4)
Ik ben Jenny Bremer-Smit, geboren in Zuidwolde in 1964. Ik ben getrouwd met André Bremer en we hebben 2 uitwonende kinderen.
Ik ben al jaren werkzaam in de gezondheidszorg. Vele jaren in het ziekenhuis, waarvan de laatste jaren als leidinggevende. Sinds juni vorig jaar werk ik in de thuiszorg, ook als leidinggevende. Alleen ben ik nu meer direct betrokken bij de cliënten, iets wat mij meer aanspreekt.
Hierdoor hoor en zie ik ook veel, wat ik soms kan meenemen binnen onze partij. Ik vind het belangrijk om te horen, wat leeft er onder de mensen. Kan ik hier iets in betekenen?
Mijn interesse in de politiek, is mij een beetje met de "paplepel ingegoten" door mijn vader, Bertus Smit. Mijn vader was actief voor Gemeentebelangen 'De Wolden'. Dit leverde onderling weleens mooie discussies op. We hielden elkaar wel scherp.
Tevens spreekt mij aan dat wij een regionale partij zijn en ons niet hoeven aan te passen aan een landelijke partij. Wij kunnen onze eigen koers bepalen, samen met de inwoners van de gemeente.

Introductie Klaas van der Laan

P2540890
Even voorstellen:

Klaas van der Laan: 61 jaar geleden geboren in Assen als zoon van een bakker.
Ik ben inmiddels bijna 35 jaar getrouwd met Riekje. Samen hebben we een dochter, een schoonzoon en ook een kleinzoon van vijf.

Na de lagere school heb ik de MAVO en HAVO gedaan.Vervolgens heb een jaar de politieschool in Lochem bezocht.Ik ben in 1980 als agent in dienst getreden bij de toenmalige Gemeentepolitie in Hoogeveen. In 1989 heb ik een carriere move gemaakt en ben ik overgestapt naar de verzekeringswereld. Ik ben gaan werken bij De Witte Assurantien. Een aantal jaren heb ik gewerkt als schadebehandelaar. Vanaf 1995 ben ik voor een periode van ruim 15 jaar hoofd binnendienst geweest. Momenteel ben ik vanaf 2010 werkzaam als adviseur bedrijven in de buitendienst.

Mijn hobby's zijn o.a. hardlopen, mountainbiken, muziek (concertbezoek). Na mijn actieve voetbalcarriere bij VV De Weide heb ik binnen de club diverse functies bekleed, waarvan een aantal jaren het voorzitterschap. In een "grijs" verleden ben ik ook nog voorzitter geweest van de inmiddels niet meer bestaande Wijkvereniging Schutlande/Kattouw. Momenteel ben ik nog bestuurslid van de Businessclub en de sponsorcommissie.

Politiek ben ik van huis uit een PvdA man. Ik ben in de plaatselijke politiek Gemeentebelangen beland via Erwin Slomp en Jacob van der Heide. Recent ben ik toegetreden tot het bestuur.
Ik hoop dat wij als GB de komende jaren een belangrijke rol kunnen (blijven) spelen in de Hoogeveense samenleving.

Met vriendelijke groet,
Klaas van der Laan

Introductie Ina Doorten

Ina Doorten
Ina Doorten, geboren 1960 in Pesse en ook daar opgegroeid. Ik ben gehuwd met Herman Vos, we hebben 3 kinderen (Doortje, Rosalie en Tom) en ik ben sinds kort oma.
Mijn sporten waren zweefvliegen, volleyballen, badminton, parachute springen. De laatste jaren is het verlegd naar skiën, fietsen, wielrennen en wandelen en niet te vergeten mijn denksport: bridgen.
Herman & ik hebben eerst 8 jaar in Hoogeveen gewoond in een flat aan de Asterstraat en daarna 33 jaar op Eursinge bij Pesse waar wij onze kinderen kregen. Sinds begin 2021 wonen we weer in Hoogeveen: 't centrum.
Als opleiding heb ik de HAVO gedaan, Highschool in USA, Directiesecretaresse en Pubic Relations.
Natuurlijk heb ik diverse vakantie/weekendbaantjes gedaan maar mijn eerste 'echte' baan was bij Tempress in Hoogeveen, een Amerikaans bedrijf. Daarna bij ITT in Hoogeveen en Digital en vanaf 1991 ben ik een eigen secretariaatsbureau begonnen en dat doe ik nog steeds.
Mijn hele leven lang ben ik ook altijd maatschappelijk actief geweest, dat begon als puber al in het jeugdwerk in Pesse, daarna bardienst draaien in Het Baken in Hoogeveen, in het bestuur van de Personeelsvereniging, bestuurslid bij Smash, bestuurslid van Commerciële Belangen Hoogeveen, vrijwilligerswerk op de lagere school van de kinderen en ook op hun middelbare school. Verder ben ik 12 jaar lang presentator geweest van "Tussen de eerappels en de brij" een streektaal radioprogramma in De Wolden.
Ik word heel blij van avontuurlijke reizen. Meestal reis ik met man en gezin maar soms ga ik ook alleen. Het gevoel dat je krijgt als je reist naar iets nieuws, iets onbekends, dat geeft mij een enorme kick en een gevoel van vrijheid. Bovendien vind ik andere culturen en andere natuur zoooo mooi en interessant, daar kan ik zo van genieten, maar ik besef ook altijd wel weer dat wij hier in Drenthe het ook hartstikke mooi hebben. En dat we het eigenlijk ook heel goed hebben. Ik heb altijd wel een soort van drive gehad om bij te dragen om het goede in onze eigen omgeving te behouden of zo mogelijk het nog beter te krijgen. Het is een voorrecht dat ik via Gemeentebelangen nu actief en concreet hierin kan participeren.
https://www.gemeentebelangenhoogeveen.nl